Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Phạm Thị Duyên Hương

Nội dung:
Cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam