Thời gian/Schedule: 01/01/2009 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: nxthi@rimf.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất can xi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu