Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/01/2009
Liên hệ/Contact: nlong@rimf.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu ngư trường và công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống phục vụ thương phẩm KC06.07/06-10