Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Nguyễn Xuân Thi

Nội dung:
Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ