Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Nguyễn Phi Toàn

Nội dung:
Hợp tác huấn luyện và chuyển giao công nghệ khai thác hải sản vùng biển sâu bằng nghề lưới kéo đáy - Hợp tác với công ty CPTS Hải Vương.