Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Trần Lưu Khanh

Nội dung:
Quan trắc cảnh báo môi trường vùng nuôi hải sản tập trung, cảng cá, bến cá và các khu bảo tồn ven biển Việt Nam.