Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Trần Cảnh Đình

Nội dung:
Nghiên cứu cải tiến công nghệ chế biến khô cá béo (nước ngọt và nước mặn) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu