Thời gian/Schedule: 01/07/2012 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Đặng Minh Dũng

Nội dung:
Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Đối mục (Mugil Cephanlus Linnaeus 1758) bằng nguồn giống nhân tạo phù hợp với điều kiện ở Hải Phòng