Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2008
Liên hệ/Contact: tvdan@rimf.org.vn

Nội dung:
Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo cá bớp