Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Nguyễn Quang Hùng

Nội dung:
Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống hải sản kinh tế, quí hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Việt Nam