Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Lại Duy Phương

Nội dung:
Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện bộ Atlas phân loại cá rạn san hô thường gặp ở Việt Nam.