Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Lại Huy Toản

Nội dung:
Đánh giá tình hình sử dụng nguồn sáng trong nghề chụp mực ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn sáng”.