Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Bùi Thị Thu Hiền

Nội dung:
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất dịch đạm thủy phân giàu acid amin từ con moi (con ruốc, tép biển) bằng enzyme protease