Thời gian/Schedule: 01/01/2010 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Nguyễn Viết Nghĩa

Nội dung:
Dự án “Đánh dấu một số loài cá nổi nhỏ biển Việt Nam” - thuộc Chương trình của SEAFDEC/MFRDMD