Chuyên ngành: Thủy sinh vật học. Mã số: 62420108

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Viện nghiên cứu Hải sản, số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Kính mời các nhà khoa học, những người quan tâm đến dự.