- Tổ chức biên soạn: Viện nghiên cứu hải sản

- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ ThS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban

+ KS. Nguyễn Thành Công - Thành viên chính, Thư ký

+ KS. Nguyễn Ngọc Sửa - Thành viên chính

+ ThS. Đỗ Văn Thành - Thành viên chính

+ ThS. Lại Huy Toản - Thành viên chính

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/05/2023

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: 10/07/2023

- Loại văn bản: Dự thảo văn bản

- Tình trạng: Dự thảo đang lấy ý kiến