- Tổ chức biên soạn: Viện Nghiên cứu hải sản

- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ CN. Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban.

+ TS. Bùi Thị Thu Hiền – Phó trưởng ban.

+ ThS. Phạm Thị Điềm – Thư ký.

+ ThS. Đặng Văn An – Thành viên.

+ KS. Vũ Xuân Sơn – Thành viên.

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/06/2023

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: 24/07/2023

- Loại văn bản: Dự thảo văn bản

- Tình trạng: Dự thảo đang lấy ý kiến