Tố chức biên soạn: Viện nghiên cứu Hải sản

- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh - Trưởng ban

+ TS. Vũ Việt Hà - Phó trưởng ban

+ ThS. Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên

+ KS. Trần Nhật Anh - Thành viên

+ ThS. Phạm Thành Công - Thành viên, thư ký

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/08/2022

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: 07/10/2022

- Loại văn bản: Dự thảo văn bản

- Tình trạng: Dự thảo đang lấy ý kiến