BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 824/TB-VHS

                                      Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ năm 2020

           

            Căn cứ việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Viện nghiên cứu Hải sản thông báo chương trình tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ như sau:

 1. Chuyên ngành đào tạo:

            Thủy sinh vật học, Mã số 9420108

 1. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh

            Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

            Chỉ tiêu tuyển sinh: 01 chỉ tiêu

 1. Hình thức và thời gian đào tạo
 2. a) Hệ tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện.
 3. b) Hệ không tập trung: thời gian đào tạo tối đa là 4 năm đối với người có bằng Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh không tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện nhưng có tổng thời gian các giai đoạn tập trung liên tục là 3 năm.
 4. Điều kiện dự tuyển
 5. a) Điều kiện về văn bằng: có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn học từ 7,0 trở lên.
 6. b) Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

            + Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.

            + Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

            + Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời gian 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 1. c) Điều kiện khác:

            + Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

            + Có đề cương nghiên cứu (bài luận về dự định nghiên cứu), trong đó trình bày rõ các nội dung chính sau: đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu, nội dung dự kiến và mong muốn kết quả đạt được, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (bao gồm các mốc thời gian của quá trình nghiên cứu), đề xuất người hướng dẫn.

            + Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng tự nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển định nghiên cứu.

            + Sơ yếu lý lịch và lý lịch trích ngang được cơ quan quản lý nhân sự xác nhận. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

            + Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Viện nghiên cứu Hải sản.

 1. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ:

            Thí sinh dự tuyển có thể lấy Mẫu hồ sơ tại địa chỉ website http://rimf.org.vn/bantin/ban-tin-dao-tao hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo, Viện nghiên cứu Hải sản qua số điện thoại 0961685269. Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phụ lục 2.

            Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ 29/7/2019 đến  23/10/2019.

 1. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học:

             Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 25-27/10/2020

             Công bố kết quả xét tuyển: 07-11/11/2020

             Thời gian nhập học: dự kiến ngày 20/11/2020

 1. Danh mục các hướng nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh (chi tiết xem tại Phụ lục 1)

                                               

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT(để b/c);

- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các đối tượng dự tuyển;

- Lưu: VT, SĐH.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Nguyên

PHỤ LỤC 1. Danh mục các hướng nghiên cứu

và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

TT

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh khoa học người

có thể hướng dẫn

1

Đánh giá nguồn lợi và quản lý nghề cá

PGS. TS. Đỗ Văn Khương

TS. Nguyễn Khắc Bát

TS. Nguyễn Văn Nguyên

TS. Vũ Việt Hà

2

Nghiên cứu đa dạng sinh học biển

3

Sinh sản nhân tạo một số loài hải sản (bào ngư vành tai, san hô…)

 PHỤ LỤC 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
 3. Lý lịch khoa học, lý lịch trích ngang (theo mẫu);
 4. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đang công tác)
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
 6. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

                        + Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đại học và bảng điểm;

                        + Chứng chỉ ngoại ngữ.

 1. Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học (theo mẫu);
 2. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);
 3. Bản sao các bài báo khoa học đã công bố;
 4. Ba ảnh 4x6 (ảnh mới chụp, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                               

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

 1. Họ và tên (viết chữ in hoa):
 2. Giới tính:
 3. Ngày sinh: Nơi sinh:
 4. Nơi ở hiện nay:
 5. Đối tượng dự thi: Thí sinh tự do Đang công tác
 6. Cơ quan công tác hiện nay:

Địa chỉ:

 1. Chuyên môn công tác:

Chức vụ:

 1. Văn bằng đại học:

Trường đào tạo:                                                       Năm tốt nghiệp:                   

Điểm trung bình khóa học:                     

Chuyên ngành:                   Hệ đào tạo:                   Loại hình đào tạo:

 1. Văn bằng thạc sĩ:

Trường đào tạo:                                                       Năm tốt nghiệp:                   

Chuyên ngành:                                                         Điểm trung bình khóa học:                      

 1. Số lượng bài báo khoa học đã công bố:
 2. Chứng chỉ ngoại ngữ:
 3. Chuyên ngành đăng ký dự thi: Mã số:
 4. Hình thức đào tạo: Tập trung Không tập trung
 5. Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:                                                              Email:

        

Xác nhận của cơ quan công tác

(hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú)

                    , ngày    tháng   năm 201   

Người đăng ký

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:                                          Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:                       Nơi sinh:

Quê quán:                                          Dân tộc:

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập nghiên cứu:

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại cơ quan:                              Điện thoại nhà riêng:

Fax:                                                    E-mail:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Trung học chuyên nghiệp

Hệ đào tạo:                                        Thời gian đào tạo từ         /             đến        /

Nơi học (trường, thành phố):

Ngành học:

 1. Đại học

Hệ đào tạo:                                        Thời gian đào tạo từ 

Nơi học (trường, thành phố):

Ngành học: Trắc địa

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp:

Người hướng dẫn:

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo từ  …………  đến ………..

Nơi học (trường, thành phố):

Ngành học:

Tên luận văn:

Ngày và nơi bảo vệ luận văn:

Người hướng dẫn:

 1. Tiến sĩ

Hệ đào tạo: Tập trung          Thời gian đào tạo từ   9/2013 đến  9/2016

Nơi học (trường, viện, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội

Tên luận án:

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Ngày và nơi bảo vệ:

 1. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):

 

 

 1. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

 

 

 

 1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC

(Ký tên, đóng dấu)

Người khai ký tên

 

 

 

 

ĐƠN VỊ:      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

                                                                                   

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, trú quán

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Năm vào biên chế

Chức vụ hiện nay

Loại công chức, mã ngạch, bậc, hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ................., ngày       tháng     năm 201

                                    Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

                                   (Ký tên, đóng dấu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học – Viện nghiên cứu Hải sản

Tên tôi là:

Học hàm:          Học vị:

Chức vụ: 

Đơn vị công tác:

Điện thoại:    - Điện thoại cơ quan:

                      - Điện thoại nhà riêng:

                      - Di động:

    Tôi đã có thời gian công tác, cùng hoạt động chuyên môn với ông/bà: ………………. trong khoảng thời gian từ ………..đến…….., là người dự tuyển nghiên cứu sinh khóa 201… của Viện nghiên cứu Hải sản.

       Tôi có một số nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển như sau:

 1. Phẩm chất đạo đức:...................................................................................................................
 2. Năng lực hoạt động chuyên môn:...........................................................................................
 3. Phương pháp làm việc:.............................................................................................................
 4. Khả năng nghiên cứu:...............................................................................................................
 5. Khả năng làm việc theo nhóm:...............................................................................................
 6. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển:................................................................................
 7. Triển vọng phát triển về chuyên môn:...................................................................................
 8. Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án:...................................................................................
 9. Những nhận xét khác:..............................................................................................................

      Với những phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn như trên, ông/ bà ……………. hoàn toàn đủ khả năng làm nghiên cứu sinh.

      Tôi xin trân trọng giới thiệu ông/bà: ……. đến Viện nghiên cứu Hải sản để đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh khóa 201….

     

Xác nhận của cơ quan người giới thiệu

………….,ngày………tháng……năm 201……

                       Người giới thiệu

MẪU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

 1. Trang bìa

1.1. Trang bìa chính

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(chữ in hoa thẳng, không in đậm cỡ 14)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 14)

(cỡ 4,0 cm x 4,0 cm)

HỌ VÀ TÊN

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16-18)

 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

………………

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16-18)

                  

 

 

 

HẢI PHÒNG, NĂM 201 …

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16)

 

1.2. Trang bìa phụ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(chữ in hoa thẳng, không in đậm cỡ 14)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 14)

(cỡ 4,0 cm x 4,0 cm)

HỌ VÀ TÊN

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16-18)

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

………………

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16-18)

Chuyên ngành: Thủy sinh vật học

Mã số: 62420108

Cơ quan công tác :

Nơi dự kiến thực hiện đề tài :

Thời gian dự kiến thực hiện đề tài :

(chữ thường thẳng, in đậm cỡ 14)

 

HẢI PHÒNG, NĂM 201….

(chữ in hoa thẳng, in đậm cỡ 16)

  

 1. Yêu cầu đối với đề cương nghiên cứu

2.1. Yêu cầu chung

Đề cương nghiên cứu có dung lượng tối thiểu 20 trang A4 (không kể tài liệu tham khảo, bảng biểu, sơ đồ hình vẽ, phụ lục), yêu cầu như sau:

- Đặt lề: Trái 3; Phải 2; Trên 2; Dưới 2; Đánh số ở giữa và cuối trang.

- Font Unicode (Times New Roman), cỡ 13-14. Cách dòng 1,3-1,5 line.

2.2. Bố cục và nội dung cụ thể

Bố cục và nội dung Đề cương nghiên cứu bao gồm các phần sau:

Trang bìa chính

Trang bìa phụ

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu

Danh mục các hình vẽ, đồ thị 

ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nêu tính cấp thiết, tính mới (ý nghĩa thực tiễn) và ý nghĩa khoa học của đề tài.

- Mục tiêu của đề tài: xác định vấn đề cần phải đạt được của đề tài.

 

Phần 1. TỔNG QUAN

- Tóm lược tổng quan những vấn đề (chú trọng tới các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước trong vòng 5-10 năm trở lại đây) có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- Thông qua các phân tích trên để chỉ ra được những vấn đề còn tồn tại mà đề tài cần phải giải quyết.

Phần 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Đối tượng:

+ Xác định đối tượng và tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu.

+ Thời gian nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu:

+ Phương pháp thu thập số liệu: Mô tả thiết kế nghiên cứu (sơ đồ bố trí thí nghiệm), cách thức chọn mẫu mẫu, cỡ mẫu nghiên cứu (nếu có) và trình bày chi tiết cách thức thu thập số liệu để giải quyết được mục tiêu nghiên cứu.

+ Phương pháp thực hiện các nội dung trong đề tài.

+ Phương pháp xử lý số liệu: Trình bày cách thức xử lý số liệu thu được.

+ Phương pháp đánh giá kết quả: Trình bày các phương thức sử dụng để đánh giá kết quả đạt được.

Phần 3. NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Nội dung thực hiện đề giải quyết Mục tiêu 1

3.1.1. Hoạt động 1: Chỉ số đánh giá và dự kiến kết quả đạt được    

3.1.2. Hoạt động 2: Chỉ số đánh giá và dự kiến kết quả đạt được    

...

3.2. Nội dung thực hiện đề giải quyết Mục tiêu 2

3.2.1. Hoạt động 1: Chỉ số đánh giá và dự kiến kết quả đạt được    

3.2.2. Hoạt động 2: Chỉ số đánh giá và dự kiến kết quả đạt được    

...

3.3. Nội dung thực hiện đề giải quyết Mục tiêu 3

...

3.4. Các kết quả bước đầu đã đạt được

- Thí sinh đã tiếp cận và giải quyết được những nội dung nào trong các vấn đề nêu ra.

PHẦN 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Dự kiến kế hoạch các bước tiến hành và thời gian từ khi triển khai đến khi kết thúc đề tài nghiên cứu (lập bảng kế hoạch thời gian) và kinh phí (nếu có).

TT

Nội dung công việc

Thời gian (theo tháng hoặc tuần)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

 

1

Công việc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công việc 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5. ĐỀ XUẤT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

- Dự kiến người hướng dẫn khoa học.

- Ghi rõ số lượng NCS mà người dự kiến hướng dẫn khoa học hiện đang hướng dẫn tại tất cả các cơ sở đạo tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ghi theo quy định hiện hành