Toàn cảnh buổi seminar kỹ thuật

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ”, chuyên ngành: Thủy sinh vật học, mã số: 9420108, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Khắc Bát và TS. Vũ Việt Hà.    

Buổi seminar kỹ thuật có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nguồn lợi, khai thác, người hướng dẫn khoa học cùng các cán bộ khoa học Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản. Nghiên cứu sinh Mai Công Nhuận đã báo cáo những nội dung và kết quả nghiên cứu chính của đề tài luận án. Luận án đã tổng hợp được tình hình nghiên cứu, đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam và trên thế giới. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được biến động và hiện trạng nguồn lợi hải sản; ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở đó báo cáo đã làm nổi bật, trọng tâm được vấn đề: Dưới áp lực khai thác, số lượng và công suất tàu thuyền ngày càng cao, nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có sự suy giảm mạnh về cả không gian và thời gian.

Thông qua buổi seminar kỹ thuật, nghiên cứu sinh đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, đánh giá cả về nội dung và hình thức của bản dự thảo báo cáo luận án. Đề nghị nghiên cứu sinh Mai Công Nhuận tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện báo cáo để trình hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở trong thời gian tới./.

Vũ Thị Hậu