VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Hải sản;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/ 2019 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-VHS-TCHC ngày  23/8/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hái sản về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng của Viện nghiên cứu Hải sản

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý phôi văn bằng và phụ lục văn bằng của Viện nghiên cứu Hải sản.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

          Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành chính; Trưởng phòng Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.