Toàn cảnh buổi làm việc

Công ty Cổ phần ZUNIBAL Việt Nam là đơn vị ứng dụng công nghệ và phát triển các trang thiết bị trong lĩnh vực hàng hải và nghề cá . Trong khi đó, Viện nghiên cứu Hải sản là cơ quan đầu ngành về nghiên cứu công nghệ khai thác, nguồn lợi hải sản, dự báo ngư trường khai thác và quản lý nghề cá.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết , Công ty ZUNIBAL Việt Nam và Viện nghiên cứu Hải sản sẽ cùng nhau phối hợp xây dựng, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như thực hiện các chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động của nghề cá Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các đội tàu khai thác hải sản trong quá trình hoạt động. Trong quá trình hợp tác, định kỳ hai bên phối hợp trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển nguồn nhân lực cũng như phát triển các công nghệ mới cho lĩnh vực khai thác hải sản.

    

Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa
Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty
ZUNIBAL Việt Nam

Dự kiến quan hệ hợp tác này sẽ khai thác được tiềm năng, thế mạnh hai bên, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, tuyên truyền quảng bá sản phẩm... theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Vũ Thị Thu Hằng.