Ảnh minh họa

Trong 10 tháng đầu năm, các thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc và Hồng Kông, Mỹ, EU, ASEAN và Nhật Bản chiếm thị phần lần lượt là 28% (giá trị giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018), 21,9% (+13,8%), 11,7% (-6,9%), 10,1% (+0,8%) và 8,8% (+8,9%). Sang tháng 11, ước giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chính đều tăng.

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11 năm 2019 ước đạt 868 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 7,93 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm, chiếm 57,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 10 tháng đầu năm, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (+16,9%) và Đài Loan (+9,8%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2019 đạt 2,49 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng đầu năm đạt 28,46 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 23,69 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Mười tháng đầu năm, 3 thị trường nhập khẩu chính là: Trung Quốc và Hồng Kông, Hoa Kỳ, Argentina chiếm thị phần lần lượt là 15,3% (giá trị tăng 11,7%), 11,7% và 10% (+37,8%) so với cùng kỳ năm 2018.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 11/2019 đạt 132 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 11 tháng ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 10 tháng đầu năm là Nauy, chiếm 11,9% thị phần, tiếp đến là Ấn Độ và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 11,2% và 7,7%. Trong 10 tháng, thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là Philippin (gấp 2,17 lần cùng kỳ), ngược lại thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Ấn Độ (giảm 44,7% so với cùng kỳ năm 2018).

Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục có thặng dư thương mại trong 10 tháng đầu năm 2019 cao nhất, đạt gần 6,47 tỷ USD, tăng 20,9% so với thặng dư thương mại 10 tháng đầu năm 2018. Mặt hàng thủy sản tuy có thặng dư thương mại 10 tháng đầu năm 2019 cao thứ hai ngành nông, lâm, thủy sản, đạt khoảng 5,6 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 4% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.

Ước 11 tháng năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam thặng dư ước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 20% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.