Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 9/2017

            Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Q.Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện và kế hoạch chủ yếu trong  Quý IV/2017: Đã hoàn thành xong bản dự thảo Đề án Học viện Hải sản Việt Nam; Hoàn thành thủ tục dự án Tàu nghiên cứu; Đã tổ chức triển khai 03 nhiệm vụ TCVN về lĩnh vực khai thác; Dự án cải hoán tàu vỏ gỗ xi dừng thực hiện vì không tìm được đối tác; Chưa tổ chức được Hội thảo Dự báo; Đã gửi bản thảo Ấn phẩm KHCN NCB Quý III.2017 cho Nhà Xuất bản để in; Kế hoạch Xuất bản chuyên đề NCB trên tạp chí NN với số bài đăng ký là 42 bài, kế hoạch 30/9 là gửi bài toàn văn và đăng tạp chí  từ ngày 30/10 đến 5/11/2017; Đào tạo Sau đại học hoàn thành Hồ sơ cấp cơ sở cho 01 NCS; Đã đăng tuyển sinh 2017; Đã tiến hành kiểm tra, giám sát 22/31 nhiệm vụ; Đang tổng hợp, hoàn thiện Quy chế Quản ký KHCN, dự kiến ban hành 20/10/2017….

Buổi họp cũng được nghe Bà Phạm Thị Duyên Hương, Q.Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại cuộc hop giao ban tháng 8 như: Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đề án thành lập Học Viện Hải sản Việt Nam; Tiếp tục rà soát sổ BHXH theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm Ngô Quyền; Hoàn thiện thủ tục đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác cho 06 viên chức thuộc Viện; Triển khai công tác bổ nhiệm lại cho 02 lãnh đạo cấp đơn vị, kiện toàn vị trí Kế toán trưởng cho Trung tâm TVSV&CGCN Hải sản; Hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính để trình ban hành; Rà soát, chuẩn bị công tác nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; Đợt 2 năm 2017; Thực hiện các công tác lao động, đào tạo, đoàn ra, hành chính quản trị theo quy định.

Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng 8, 9: Thực hiện công tác kế toán tài chính phục vụ đề tài dự án và các hoạt động khác của Viện theo chức năng và nhiệm vụ của phòng; Tăng cường kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính đề tài, dự án nhiệm vụ phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN; Báo cáo Vụ Tài chính về kinh phí của 01 đề tài và 03 tiêu chuẩn của Phòng Khai thác; Theo dõi tiếp công tác thẩm định phê duyệt tự chủ tài chính  của Bộ cho Viện; Phục vụ số liệu Tài chính cho công tác xây dựng Đề án thành lập Học viện Hải sản Việt Nam; Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cập nhật theo chế độ mới; Đang xử lý Hồ sơ Phân Viện để trình
Viện trưởng phê duyệt giao tài sản cho Phân Viện  theo Quyết định giao tài sản của Bộ…và kế họach triển khai nhiệm vụ trong Quý IV.

Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT làm thông báo cụ thể những đề tại dự án đang chậm tiến độ, cố gắng nghiệm thu sớm; Tập trung đề xuất dự án World Bank; Thông tin xuất bản sau 30/9 không nhận bài; Đăng Tuyển sinh lên website Viện; Tham mưu Lãnh đạo Viện, sắp xếp lịch họp Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ; Lên kế hoạch đốc thúc các chủ nhiệm đề tài, dự án ; Phòng Tổ chức, Hành chính xây dựng hồ sơ nâng bậc lương  thăng hạng; Phòng Kế hoạch, Tài chính chốt kho bạc trước 31/12; Rà soát Qui chế Chi tiêu nội bộ; Chuẩn bị đón đoàn Thanh tra Bộ về kiểm tra tài chính; Các Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị rà soát hồ sơ; Trưởng các đơn vị cần chủ động hơn trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Viện. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ cũng như sự nỗ lực của Trưởng các đơn vị chuyên môn và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.