Toàn cảnh Hội thảo

          Thay mặt Ban Chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Xuân Thi – Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ, bao gồm các phần: tóm tắt thông tin chung, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu cũng như kế hoạch triển khai cho từng nhiệm vụ. Mục tiêu chung của Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu võ gỗ” là xây dựng được hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ bằng đá sệt (40% đá). Mục tiêu chung của Dự án “Xây dựng TCVN Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ” là ban hành được Quy trình  để áp dụng vào thực tiễn phục vụ bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ.

          Tiếp theo, ThS. Đinh Xuân Hùng trình bày Kết quả bước đầu của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu vỏ gỗ”, trong đó có  (1) Báo cáo các bài học kinh nghiệm liên quan đến hệ thống thiết bị đá sệt trên tàu cá, (2) Khảo sát, thu thập thông tin đội tàu câu cá ngừ, (3) Xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tàu thử nghiệm, (4) Lựa chọn 02 tàu thực hiện đề tài (01 tàu tại Khánh Hòa, 01 tàu tại Bình Định). Hiện tại đề tài đang khẩn trương thực hiện thiết kế hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ bằng đá sệt trên tàu thử nghiệm.

          Tiếp theo, KS. Nguyễn Trí Ái trình bày Kết quả bước đầu của dự án “Xây dựng TCVN Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ”, trong đó có (1) Tổng hợp 20 tài liệu (các báo cáo khoa học, sách, bài báo…) trong nước có liên quan đến quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ về 05 phương pháp bảo quản: bảo quản thủy sản bằng nước đá, bảo quản thủy sản bằng hệ thống lạnh kết hợp, bảo quản thủy sản bằng ướp muối, bảo quản thủy sản bằng làm khô, bảo quản sống thủy sản, (2) Điều tra, cập nhật bổ sung quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ theo 05 phương pháp bảo quản, (3) Đã dự thảo lần 1 TCVN.

          Về kết quả thực hiện của nhiệm vụ đến thời điểm hiện tại số lượng đạt yêu cầu; chất lượng đạt yêu cầu; tiến độ một số nội dung triển khai chậm do Hợp đồng và thuyết minh đề tài ký chậm; vì vậy, các nhiệm vụ đã rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

02 chiếc tàu đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn tàu thử nghiệm của đề tài

          Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia tập trung chủ yếu vào kế hoạch, nội dung và phương pháp thực hiện để các nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

          PGS.TS Đỗ Văn Khương kết luận: Nhiệm vụ đã chuẩn bị công phu kế hoạch trển khai của 02 nhiệm vụ; kết quả bước đầu đạt được đáp ứng được mục tiêu, nội dung như thuyết minh và hợp đồng đã ký. Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia để bổ sung vào kế hoạch thực hiện cho hoàn chỉnh hơn. Cả hai nhiệm vụ nếu thực hiện thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thất thoát sau thu hoạch trên các tàu khai thác hải sản xa bờ của nước ta.

          Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Vũ Thị Thu Hằng.