Toàn cảnh buổi Hội thảo

        Tại Hội nghị, TS Bùi Thị Thu Hiền – Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo chi tiết thông tin chung của nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của nhiệm vụ. Về nội dung nghiên cứu, nhiệm vụ tập trung thực hiện 03 nội dung chính gồm: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tổn thất sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ; Đánh giá thử nghiệm bằng Bộ tiêu chí mức độ tổn thất sau thu hoạch một số sản phẩm thủy sản chủ lực của tàu khai thác xa bờ; Đề xuất các giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch đối với tàu cá xa bờ. Về tiến độ thực hiện, 03 nội dung của nhiệm vụ sẽ triển khai đan xen từ tháng 01 năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2020. Về nhân sự, cán bộ của phòng nghiên cứu Sau thu hoạch sẽ kết hợp thực hiện với cán bộ của Phòng nghiên cứu Công nghệ Khai thác, Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản và các chuyên gia trong lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch.

        Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa – chủ trì Hội thảo đã chỉ đạo Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ cần chú trọng trong việc xác định phương pháp luận để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tổn thất cũng như xác định phương pháp, địa điểm và thời gian thu mẫu đảm bảo thu mẫu có tính đại diện. Kế hoạch chi tiết về nội dung thực hiện, thời gian và nhân sự tham gia cần được thảo luận với các đơn vị phối hợp để thống nhất ý kiến. Ngoài việc xây dựng bộ tiêu chí, nhiệm vụ cũng cần cân nhắc lựa chọn nghề và đối tượng thu mẫu đề xây dựng đề xuất mang tính định hướng cho giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch đối với tàu cá xa bờ Việt Nam.

Đặng Thị Minh Thu