Toàn cảnh buổi làm việc

Quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái là một trong những hướng quản lý nghề cá mang tính toàn diện, đã được nhiều nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng. Nguyên tắc quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh thái là cân bằng giữa khả năng đáp ứng của hệ sinh thái và nhu cầu sử dụng của con người. Ở nước ta, một số khía cạnh tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá đã được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn quản lý như quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương ở các tỉnh Trung Bộ, nghề khai thác ghẹ xanh ở Kiên Giang, mô hình đồng quản lý các bãi ngao ở Bến Tre, mô hình quản lý khu bảo bảo vệ biển Quy Nhơn…Tuy nhiên, những nghiên cứu này còn rời rạc, chưa được nghiên cứu toàn diện và áp dụng đồng bộ vào thực tiễn.

Đại diện CEFAS chụp ảnh kỷ niệm

cùng Ban Lãnh đạo và cac nhà khoa học của RIMF

Hội thảo là cơ hội tốt để các nhà khoa học của Viện và CEFAS cùng nhau chia sẻ kỹ năng và phương pháp thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp dữ liệu về các nhóm nguồn lợi hải sản chính và những thông tin sinh học cơ bản phục vụ quản lý nghề cá trong vùng biển Việt Nam.

Đặng Thị Minh Thu