Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề án đã báo cáo chi tiết thông tin chung của nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của đề án. Đề án được thực hiện với mục tiêu là đến năm 2025 hoàn thành việc điều tra đánh giá hiện trạng nguồn lợi, điều chỉnh cơ cấu đội tàu và phân bổ hạn ngạch cho đội tàu khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng; chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động bị cấm khai thác, nghề xâm hại đến nguồn lợi, môi trường từng bước đưa nghề cá Hải Phòng phát triển hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm.

Nhiệm vụ sẽ tiến hành thực hiện 05 nội dung như sau:

  • Nội dung 1: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng các nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  • Nội dung 2: Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển (vùng bờ, vùng lộng) của thành phố Hải Phòng
  • Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất cấp phép hạn ngạch khai thác vùng lộng, vùng bờ và giải pháp sắp xếp lại cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản ở biển ven bờ, vùng lộng của thành phố Hải Phòng
  • Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng theo hướng bền vững phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản
  • Nội dung 5: Xây dựng và hoàn thiện “Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025”

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia góp ý về phom biểu điều, thảo luận các kế hoạch dự kiến triển khai, phương pháp thực hiện.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban chủ nhiệm đề án tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất. Cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Các cơ quan quản lý nghề cá địa phương để tiến hành điều tra thu thập số liệu được chuẩn xác và khẩn trương triển khai kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết để hoàn thành tiến độ đề ra.

Vũ Thị Thu Hằng