Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài  đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của nhiệm vụ. Đề tài gồm 04 nội dung như sau:

  1. Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu
  2. Nghiên cứu nội dung chuyên môn
  3. Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ
  4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hứu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phấm khoa hoc và đề xuất khác.
  5. Tổng kết, đánh giá

  Đề tài đã hoàn thành đầy đủ và vượt về số lượng và khối lượng so với Hợp đồng đã ký kết: Sản phẩm dạng 1: 3,3 vạn con giống (2,0-2,2 cm), cá bống tro thương phẩm 421 kg (15cm) vượt so với kế hoạch ;  Sản phẩm dạng 2: Đầy đủ như đã ký trong Hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó chỉ tiêu kỹ thuật của 02 quy trình kỹ thuật có một số chỉ tiêu vượt so với yêu cầu.

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm KHCN về số lượng gồm 04 báo cáo khoa học; 02 quy trình, 01 báo cáo tổng kết, với chất lượng tốt, hoàn thành nội dung và quy mô nghiên cứu theo thuyết minh và Hợp đồng đã ký.  Tuy nhiên, để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Thành phố, Chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng như: Nêu rõ phương pháp nghiên cứu cho từng nội dung; mô tả chi tiết hơn cách bố trí thí nghiệm và chú ý lỗi chính tả…

Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá đề tài hoàn thành tốt các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá bống tro có khả năng ứng dụng và chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống và nuôi cá bống tro ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận để phát triển sản xuất. Hội đồng nhất trí cho đề tài tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình bằng dự án sản xuất thử nghiệm có sự tham gia của doanh nghiệp và người dân.

Vũ Thị Thu Hằng.