Chủ nhiệm dự án và thành viên trình bày tại Hội thảo

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Xuân Thi – Chủ nhiệm dự án đã trình bày Dự thảo TCVN “Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ” thuộc dự án “Xây dựng TCVN: Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ” với những nội dung chính: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; những yêu cầu kỹ thuật chung và các bước thực hiện. Tiếp đến là phần trình bày của K.S Đặng Văn An, thành viên thực hiện dự án trình bày báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu câu cá ngừ đại dương vỏ gỗ” thuộc đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu vỏ gỗ” với những nội dung chính: mục đích, yêu cầu thiết kế, thuyết minh thiết kế (giới thiệu về đá sệt , tính toán cân bằng nhiệt, tính toán chọn máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi và thiết bị phụ trợ, bố trí hệ thống máy đá sệt trên tạu câu cá ngừ vỏ gỗ) bàn vẽ thiết kế, tài liệu tham khảo.

Xử lý, baỏ quản cá trên tàu khai thác hải sản xa bờ

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của 02 báo cáo. Các ý kiến góp ý rất hữu ích nhằm giúp Ban Chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện các báo cáo, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo

Kết luận tại Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cảu các thành viên thực hiện, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài, dự án tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn

Vũ Thị Thu Hằng.