Toàn cảnh buổi Hội thảo

                   Ngày 14/8/2020, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo chuyên gia nhằm góp ý cho kết quả thực hiện của dự án. Dự án được triển khai với mục tiêu đánh giá được năng lực khai thác (hiện trạng khai thác, ngư cụ, ngư trường, mùa vụ khai thác, hiệu quả kinh tế...) của các nghề ở vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Kiên Giang; Đánh giá được hiện trạng quản lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản ở Kiên Giang; Phân vùng khai thác và sắp xếp lại cơ cấu đội tàu phù hợp cho vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Kiên Giang; Đề xuất được các giải pháp về tổ chức quản lý và cơ chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Kiên Giang theo hướng bền vững.

          Ban Chủ nhiệm dự án cũng đã áp dụng các phương pháp điều chỉnh cơ cấu đội tàu theo các bước như: (1) Cắt giảm các đội tàu có điểm tổng số về quản lý bằng 0; (2) Cắt giảm các đội tàu có điểm hiệu quả kinh tế bằng 0; (3)Cắt giảm các đội tàu có điểm mức độ xâm hại nguồn lợi bằng 0, hiệu quả kinh tế bằng 1 và tổng điểm quản lý khác 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10; (4) Cắt giảm các đội tàu có điểm mức độ xâm hại nguồn lợi bằng 0, hiệu quả kinh tế bằng 3 và tổng điểm quản lý khác 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10; (5) Điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền dựa vào khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi và hiện trạng cơ cấu tàu thuyền.

          Hội thảo cũng được nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia xoay quanh các vấn đề bố cục báo cáo, số liệu, cách tiệp cận và phương pháp nghiên cứu, cũng như việc cắt giảm các đội tàu sao cho phù hợp.

          Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Phi Toàn, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cáo kết quả thực hiện của dự án, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm dự án chỉnh sửa bố cục, xem xét và điều chỉnh lại giải pháp sao cho hợp lý.

Vũ Thị Thu Hằng