Toàn cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu cũng như phương pháp tổ chức thực hiện đề tài. Đề tài được thực hiện với mục tiêu là chọn lọc được 1-2 chủng giống rong câu chất lượng tốt (hàm lượng agar tính theo % khối lượng khô > 25%; sức đông agar (ở nồng độ 1% và nhiệt độ 20oC) > 250 g/cm2); Đề xuất được định hướng và giải pháp phát triển rong câu tại các tỉnh phía Bắc. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện của đề tài bao gồm: (1) Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nguồn lợi, trồng, chế biến và thương mại các sản phẩm từ rong câu tại các tỉnh phía Bắc; (2) Nghiên cứu lựa chọn các chủng giống rong câu chất lượng tốt; (3) Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển rong câu tại các tỉnh phía Bắc.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến nhận xét, góp ý cho hồ sơ đề tài. Thuyết minh đề cương của đề tài xây dựng phù hợp theo quy định, chất lượng khoa học tốt. Đề tài tập hợp được nhiều tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung nghiên cứu. Dự toán kinh phí phù hợp với nôi dung nghiên cứu, phù hợp với định mức chi theo quy định hiện hành.Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm đề tài cần rà sóat lại các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh đề cương. Tìm hiểu thêm thông tin để chuẩn hóa lại tên loài rong. Phần tổng quan tại liệu cần bổ sung thêm tài liệu nghiên cứu của Lê Như Hâu; Chương trình Việt Đức 1973- 1978; Chương trình Việt – Xô (1980-1990). Sản phẩm các báo cáo chuyên đề cần làm nổi bật tính đúc kết. Các bài báo cần định hướng đăng trên các Tạp chí chuyên ngành.

    Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội động để hoàn thiện hồ sơ đề tài.

Vũ Thị Thu Hằng