Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm tập huấn và thảo luận về hợp tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Hội nghị,  Phía Trung Quốc  trình bày 3 báo cáo khoa học: Báo cáo 01 “ Công tác chuẩn bị đánh giá hệ sinh thái  và kỹ thuật chọn cá và đánh dấu cá trước khi thả ra biển “ do Msc Lui Yan trình bày; Báo cáo 2: “ Kỹ thuật đánh dấu cá bằng phương pháp DNA” do Dr. Shan BinBin trình bày; Báo cáo 3: “ Đánh giá sơ bộ hiệu quả của việc thả giống tái tao nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ” do Dr. Yang Changing trình bày

 Cũng tại Hội nghị,  Ông Mai Công Nhuận, Phòng nghiên cứu Nguồn lợi  hải sản trình bày báo cáo kết quả hợp tác của dự án phía Việt Nam thực hiện trong năm 2018.

Hội nghị cũng được nghe các cán bộ khoa học hai nước trao đổi thảo luận chia sẻ các vấn đề khoa học chuyên môn liên quan đến phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận đề xuất một số định hướng nghiên cứu hợp tác mới giữa hai Viện trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về phương pháp xác định DNA phục vụ trong lĩnh vực lợi thủy sản.

Vũ Thị Thu Hằng, Mai Công Nhuận