Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện. Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong 6 tháng đầu năm 2019  tiếp tục duy trì xu thế đi lên, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các hoạt động của Viện được triển khai tốt và hoàn thành khối lượng công việc lớn. Về công tác khoa học công nghệ, Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện tổng số 40 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 14 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia; 10 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ; 6 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh/thành phố; 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Về kế hoạch tài chính, thực hiện chi tiêu kinh phí bộ máy và kinh phí các nhiệm vụ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức về công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và phương hướng nhiệm vụ của Viện 6 tháng cuối năm 2019

Khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi toàn thể Viện phải lên kế hoạch tốt và quyết liệt thực hiện để đảm bảo các tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra. Một số việc chính cần tập trung giải quyết :

  1. Về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

- Hoàn thiện việc rà soát chiến lược phát triển Viện và từng bước kiện toàn quy chế tự chủ theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, công tác cán bộ theo kế hoạch.

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực: năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp. Đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa 2 khối chuyên môn và nghiệp vụ. Tăng cường khai thác sử dụng năng lực thiết bị khoa học công nghệ.

      2. Về quản trị tài chính, tài sản

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện đề tài dự án. Cử người tham các đoàn kiểm tra của Viện kiểm tra hoạt động của các đề tài dự án; Bố trí cán bộ giám sát công tác kế toán chi tiêu, thanh quyết toán các đề tài.

- Thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. Quyết toán thuế TNCN QIII, Quý IV và cả năm 2019 cho toàn viện. Tổng hợp quyết toán năm ngân sách đúng tiến độ và hiệu quả.

- Thực hiện Quản lý tài chính theo Luật Ngân sách, đảm bảo chi ngân sách chủ động tích cực kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Hoàn thành công tác chi ngân sách năm 2019 hiệu quả. Phục vụ tốt công tác thanh tra của Bộ tại Viện Quý III năm 2019

  1. Về thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ:

- Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp hoàn thành nội dung nghiên cứu, sản phẩm giao nộp theo đúng tiến độ đăng ký.

  1. Xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị

- Theo sát chủ trương của Bộ NN và PTNT để tìm kiếm dự án đầu tư trung hạn, dự án tăng cường trang thiết bị giai đoạn 2020-2021 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

-  Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH &CN vào sản xuất, xây dựng kế hoạch hợp tác với các địa phương.

  1. Kế hoạch hợp tác quốc tế

- Kiện toàn ban hợp tác quốc tế, xây dựng quy chế làm việc của ban HTQT.

- Tiếp tục tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế để tư vấn kế hoạch quản lý nghề cá cho các cấp quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

  1. Kế hoạch đào tạo sau đại học

- Thực hiện công tác tuyển sinh, đảm bảo tuân thủ theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại thông tư 08/2017/TT-BGDĐT.

  1. Kế hoạch thông tin, xuất bản

-  Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác xuất bản ấn phẩm KHCN định kỳ hàng quý. Đôn đốc các đơn vị chuyên môn gửi những kết quả nghiên cứu có chất lượng đăng tải trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT chuyên đề nghề cá biển; Xuất bản 02 Atlas chuyên khảo; Xây dựng quy chế cung cấp thông tin cho trang web Viện;  Từng bước xây dựng trang web Viện bằng tiếng anh; Tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý tin bài trên website.

Tiếp nối chương trình của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên  – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn  đã trình bày báo cáo rà soát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC – VC năm 2019. Đảng uỷ, Lãnh đạo và Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019.

          Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát tóm tắt kết luận của Hội nghị. Viện trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, các cá nhân, các phòng tham mưu và ghi nhận những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Viện và mong mọi người đoàn kết, cùng đồng lòng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung ./.

 Vũ Thị Thu Hằng.