Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Th.S Nguyễn Xuân Thi, Chủ nhiệm dự án đã trình bày kết quả xây dựng tiêu chuẩn với những nội dung chính như: phạm vị áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; những yêu cầu kỹ thuật chung và các bước kỹ thuật.

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Tiêu chuẩn góp phần giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch trên tàu khai thác hải sản xa bờ; đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành. Quy trình được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý, tài liệu khoa học đáng tin cậy. Các số liệu và chỉ tiêu nêu trong tiêu chuẩn đề có độ tin cậy cao, sẽ áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả, phục vụ công tác quản lý điều hành và sản xuất. Tuy nhiên Chủ nhiệm dự án cần rà soát lại phạm vi áp dụng, chú ý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chuẩn hóa lại thuật ngữ.

Kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả xây dựng tiêu chuẩn của Dự án, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình Bộ NN&PTNT nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng