Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, TS. Vũ Việt Hà, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được của đề tài. Mục tiêu của đề tài là xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái; đề xuất các giải pháp quản lý nghề cá bền vững ở biển Việt Nam. Sau hơn 03 năm thực hiện kết quả đạt được của đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề tài đã xác định được các bộ tiêu chí và các chỉ số chính sử dụng để phân loại vùng biển theo hệ sinh thái. Từ các bộ chỉ số đa dạng sinh học, nguồn lợi hải sản, sinh học nghề cá, môi trường và hải dương học, vùng biển Việt Nam được phân loại thành 15 phân vùng sinh thái khác nhau. Từ 15 phân vùng sinh thái, đã xác định được 3 phân vùng quản lý nghề cá phù hợp với các mục tiêu "Bảo vệ đa dạng sinh học'; "Bảo vệ nguồn giống hải sản" và "Phát triển nghề cá bền vững". Nguyên tắc, phương thức khai thác phù hợp với các phân vùng sinh thái và giải pháp quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận hệ sinh thái phù hợp với đặc điểm nguồn lợi và nghề cá biển Việt Nam cũng đã được xác định.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính mới và có tính thực tiễn, có thể áp dụng cho quản lý nghề cá biển Việt Nam, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng