Toàn cảnh Hội thảo

Hội đồng nghiệm thu gồm có 07 thành viên do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ tịch; TS. Đào Mạnh Sơn, ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Đăng Ngải, ủy viên; PGS.TS. Phạm Thược, ủy viên; TS. Nguyễn Thanh Tùng, ủy viên; Th.S Nguyễn Xuân Thi, ủy viên thư ký.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của dự án. Các thành viên Hội đồng đã đưa ra các nhận xét góp ý xác thực cho dự án.

Hội đồng đánh giá rất cao những kết quả đạt được của dự án. Dự án đã đánh giá được hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ, bổ sung cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển Việt Nam; phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp quản lý khai thác, bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn lợi hải sản góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Tuy nhiên, dự án cần tập trung đánh giá nghề cá thương phẩm; rà soát lại các bản đồ và cần lựa chọn các vấn đề để đưa vào báo cáo tổng kết.

 Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt toàn bộ các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra và đề xuất được các giải pháp. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 7/7, đạt loại xuất sắc.

Vũ Thị Thu Hằng