Viện nghiên cứu Hải sản sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện:
Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Song vua Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) ở giai đoạn phát triển ban đầu (phôi, ấu trùng và cá hương)
Nghiên cứu sinh: Trần Thế Mưu
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học Mã ngành: 9420108
Người hướng dẫn: (1). TS Lê Xân và (2). PGS.TS Đỗ Văn Khương
Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 2 năm 2018
Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà E Viện nghiên cứu Hải sản, số 224 Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Tham khảo luận án tại địa điểm tổ chức bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh.
Kính mời các nhà khoa học, những người quan tâm đến dự.