Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày mục tiêu chung, đối tượng phạm vi nghiên cứu, nội dung và quy mô nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của đề tài và sản phẩm khoa học của đề tài. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển Chaetoceros calcitransNannochloropsis oculata phục vụ sản xuất giống thủy sản. Đề tài đã đạt được các sản phẩm chính theo hợp đồng: (1) Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cô đặc từ tảo C. calcitrans (đạt chỉ tiêu hàm lượng axit béo PUFA > 15% (TFA)); (2) Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cô đặc từ tảo N. oculata (đạt chỉ tiêu hàm lượng axit béo PUFA > 20% (TFA)); Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài ( kèm 02 đĩa CD). Ngoài ra, một số sản phẩm của đề tài như bài báo khoa học, đào tạo, sang kiến vượt chỉ tiêu so với hợp đồng đã ký.

Sản phẩm của đề tài

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra; đã hoàn thành tất cả nội dung; kết thúc đúng thời hạn; kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng cho sản xuất giống thủy sản. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp quản lý, Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng như: chú ý tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu nên ngắn gọn;; nhấn mạnh khả năng ứng dụng trong tương lai của kết quả đề tài.

Kết luận tại Hội thảo, ông chủ tịch đã đánh giá rất cao kết quả, khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế của đề tài, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài  tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo. Hội đồng đánh giá kết quả đề tài đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đề tài được nghiệm thu cấp quản lý.

Vũ Thị Thu Hằng.