7 tháng đầu năm 2019, năm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản và ASEAN chiếm thị phần lần lượt là 20,7% (giá trị giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2018), 20,8% (+12,6%), 12% (-6,3%), 8,4% (+9,9%) và 9,5% (-4,9%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 năm 2019 ước đạt 833 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 5,52 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019, chiếm 56,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 7 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Đài Loan (+16,3%), Mexico (+14,6%), Malaysia (+12,3) và Nhật Bản (+10,4%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 8/2019 đạt 133 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2019 đạt 1,19 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2019 là Nauy, chiếm 12,2% thị phần, tiếp đến là Ấn Độ và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 11,7% và 7,7%. Trong 7 tháng đầu năm 2019, thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là Philippin (gấp 3,1 lần), ngược lại thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Ấn Độ, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 năm 2019 đạt 2,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt 20,54 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 17,18 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ba thị trường nhập khẩu chính trong 7 tháng đầu năm 2019 là: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Argentina chiếm 41,17% tổng thị phần nhập khẩu. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu cao nhất là thị trường Hoa Kỳ với giá trị nhập khẩu đạt 2,23 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu của thị trường này đạt 1,93 tỷ USD, tăng 16,68% so với cùng kỳ năm 2018. Argentina là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3, trong 7 tháng đầu năm 2019 giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,61 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ 2018.

NN