Tiêu đề Dự thảo
Nội dung Dự thảo TCVN 2016 Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ: Thông số kích thước cơ bản - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/08/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến 14/10/2016
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Dự thảo đang lấy ý kiến