Ngày 20/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Mạng lưới Khu bảo tồn biển Việt Nam” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Tổng vốn đầu tư của dự án là 315.682 USD; trong đó vốn ODA không hoàn lại là 285.682 USD; còn lại là vốn đối ứng. Tổng cục Thủy sản được giao làm chủ dự án, thực hiện trong thời gian hai năm 2012 – 2013, tại Hà Nội, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Khánh Hòa. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hoạt động chính của dự án bao gồm: Nghiên cứu về tiến độ, hạn chế và rào cản về thể chế để phê duyệt và ứng dụng vào thực tiễn các quy định đối với các khu bảo tồn biển. Nghiên cứu mô hình thu phí hiện có (ở Cù Lao Chàm, Phú Quốc và Nha Trang) để đề xuất các hình thức thu phí, đồng thời đề xuất với Bộ Tài chính cho phép áp dụng vào thực tế quy định thu phí khả thi cho các khu bảo tồn biển. Dự án cũng xây dựng và bổ sung những quy định mới về thể chế và quản lý của các khu bảo tồn biển, từ đó tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của các quy định mới này trong thực tiễn... Những kết quả chủ yếu mà dự án hướng đến là củng cố, hoàn thiện các hướng dẫn về việc thành lập, hoạt động bảo tồn biển Việt Nam, đồng thời tăng cường năng lực quản lý cho các cán bộ và lãnh đạo của các khu bảo tồn biển ở các địa phương.


Hoàng Tùng