Báo cáo này tổng hợp các kết quả điều tra tổng thể hiện trạng nguồn lợi hải sản và nghề cá biển Việt Nam giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở kết quả điều tra của Viện nghiên cứu Hải sản, bao gồm các tiểu dự án thuộc Hợp phần I của Nhiệm vụ số 8:

  • Tiểu dự án I.2: "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái rạn san hô và vùng ven đảo ở vùng biển Việt Nam";
  • Tiểu dự án I.8: "Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam";
  • Tiểu dự án I.9: "Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt nam".

          Ngoài ra, báo cáo đã tổng hợp các kết quả điều tra của các dự án: "Điều tra liên hiệp VIệt - Trung đánh giá nguồn lợi cá di cư xa bờ trong vùng biển Tây Thái Bình Dương và Đông Á - do WCPFC tài trợ" do Viện nghiên cứu Hải sản thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2015.