Trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Vườn Quốc gia Cát Bà, nhóm nghiên cứu của Phòng nghiên cứu Bảo tồn biển đã triển khai các hoạt động đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô, nguồn lợi cá rạn san hô, nhóm động vật đáy cỡ lớn trên rạn và chất lượng môi trường tại khu vực ven biển quần đảo Cát Bà. Số liệu đánh giá hiện trạng phát triển của hệ sinh thái rạn san hô sẽ làm cơ sở khoa học cho công tác thiết lập vùng bảo vệ, giám sát và phát triển hệ sinh thái rạn san hô theo định hướng phát triển bền vững.

Tháng 5/2015, dựa trên những kết quả nghiên cứu hệ sinh thái sạn ran hô tại quần đảo Cát Bà, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với đơn vị thi công triển khai các hoạt động thực hiện công tác phân vùng và thả phao phân vùng bảo vệ rạn san hô tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Một hệ thống 40 phao phân vùng tại 5 vùng phục vụ công tác bảo tồn và phát triển rạn san hô đã được lắp đặt. Hệ thống phao này được thiết lập sẽ giúp cho cộng đồng người dân địa phương xác định các vùng chức năng bảo vệ trong Vườn Quốc gia Cát Bà một cách rõ ràng.

Với nỗ lực phối hợp đồng bộ giữa các nhà quản lý và các nhà khoa học, công tác bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại Vườn Quốc gia Cát Bà sẽ hiệu quả, góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học biển.
Đặng Thị Minh Thu