- Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy dò ngang Furuno CH – 250 và Radar hàng hải Furuno từ 48 hải lý trở lên (hoặc tương đương) trên tàu khai thác hải sản xa bờ.

        - Thuộc dự án: Xây dựng mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ.

            Căn cứu Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

   Thực hiện Hợp đồng số 137.08.15/HĐKN ký ngày 20/3/2015 giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Nghiên cứu Hải sản về việc thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ”;

Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu, “Cung cấp, lắp đặt máy dò ngang Furuno CH – 250 và Radar hàng hải Furuno từ 48 hải lý trở lên (hoặc tương đương) trên tàu khai thác hải sản xa bờ”, cụ thể như sau,

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy dò ngang Furuno CH – 250 và Radar hàng hải Furuno từ 48 hải lý trở lên (hoặc tương đương) trên tàu khai thác hải sản xa bờ.

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu các gói thầu trên được phát hành miễn phí. Bắt đầu từ 09h00 ngày 13 tháng 5 năm 2015 đến trước 09h00 ngày 20/5/2015 (trong giờ hành chính) Tại Viện Nghiên cứu Hải sản. Địa chỉ:  Số 224 Lê Lai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Điện thoại: 0313.836656; Fax: 0313.836812.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Viện Nghiên cứu Hải sản (Địa chỉ:  Số 224 Lê Lai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Điện thoại: 0313.836656; Fax: 0313.836812).

5. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại Viện Nghiên cứu Hải sản.

6. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ được mở công khai vào 9h00 ngày 20/5/2015 tại Viện Nghiên cứu Hải sản.

Viện Nghiên cứu Hải sản trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian và địa điểm nêu trên./.