UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn (số 5045/UBND-TK) chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng xem xét, thẩm tra chặt chẽ các thông tin về nhà đầu tư, tính khả thi của các dự án, tổng mức đầu tư, tiến độ giải ngân, tiến độ triển khai… trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cũng như cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Bên cạnh đó, các sở, ban ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, giám sát các dự án đầu tư nước ngoài đảm bảo sử dụng đất, mặt nước hiệu quả, bảo vệ môi trường. Đồng thời thu hồi diện tích đất, mặt nước đã cho thuê đối với các dự án không hiệu quả, không sử dụng hết diện tích, không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

T.T