Chiều ngày 24/7/2015, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trên tàu câu tay” do ThS. Phan Đăng Liêm làm Chủ nhiệm.

Sau 18 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra là xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá ngừ đại dương khai thác bằng nghề câu tay kết hợp ánh sáng; đưa ra được quy trình và thiết bị khai thác trên tàu câu tay để nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương, quy trình và thiết bị xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu của đề tài được đánh giá là có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất của nghề câu tay kết hợp ánh sáng, khuyến khích người dân tham khảo và ứng dụng các thiết bị, quy trình công nghệ của đề tài vào thực tế sản xuất.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do TS. Nguyễn Long làm chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu đề tài với tổng số phiếu đạt 7/7.

N.T.Tỉnh