ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TRÊN TÀU CÂU TAY” do ThS. Phan Đăng Liêm làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2015 tại Viện nghiên cứu Hải sản, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã tham dự hội thảo báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trên tàu câu tay”, tham gia buổi hội thảo còn có lãnh đạo Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản, lãnh đạo Viện, các chuyên gia trong lĩnh vực Khai thác, Bảo quản sau thu hoạch, cán bộ chủ chốt, các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Hải sản và đại diện ngư dân tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu của đề tài. Sau khi nghe đề tài trình bày các kết kết quả nghiên cứu đã đạt được, các ý kiến góp ý và thảo luận của hội thảo, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đề tài đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá ngừ đại dương trên tàu câu tay; đã nghiên cứu và đề xuất được quy trình và thiết bị khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay. Tuy nhiên, tần suất thử nghiệm còn ít (03 chuyến biển) nên cần có những nghiên cứu bổ sung để có những đánh giá khách quan và chính xác hơn.

2. Để có thể chuyển giao các kết quả nghiên cứu của đề tài cho ngư dân trong thời gian sớm nhất, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện quy trình và thiết bị khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật; hoàn thiện và nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở và cấp Bộ;

- Triển khai xây dựng dự án sản xuất thử nghiệm, trong đó cần phải có doanh nghiệp và ngư dân phối hợp để triển khai và nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí;

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cá ngừ đại dương; bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cá ngừ đại dương;

- Giao cho Tổng cục Thủy sản và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nghiên cứu để có các chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến ngư phù hợp; cần nghiên cứu hình thức giám sát chất lượng cá ngừ đại dương; nghiên cứu xây dựng chợ đấu giá cá.

Thay mặt Ban Chủ Nhiệm Đề tài, ThS. Phan Đăng Liêm xin tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội nghị để hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài chuẩn bị cho nghiệm thu cơ sở trong thời gian tới.

Phạm Huy Hưng – Phan Đăng Liêm