Sáng ngày 28/12/2015, Hội đồng  Khoa học & Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện tiểu dự án cơ bản, tên dự án: “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái rạn san hô và vùng ven đảo ở vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững” do PGS. TS Đỗ Văn Khương làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu gồm có 07 thành viên do TS. Nguyễn Văn Nguyên làm Chủ tịch; TS. Đào Mạnh Sơn, ủy viên phản biện 1; TS. Chu Văn Thuộc, ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Đăng Ngải, ủy viên; TS. Nguyễn Đức Cự, ủy viên; TS. Đào Viết Tác, ủy viên; Th.S Nguyễn Xuân Thi, ủy viên thư ký.

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của dự án. Các thành viên Hội đồng đã đưa ra các nhận xét góp ý xác thực cho dự án. Dự án đã hoàn thành tốt các mục tiêu và nội dung đề ra. Tuy nhiên, báo cáo cần rà soát lại để tránh bỏ sót những công trình quan trọng đã được thực hiện trước đây; cần chỉ rõ cách tiếp cận giải pháp để đạt được những kết quả toàn diện; tham khảo thêm các kết quả nghiên cứu Quan trắc môi trường khác để có những kết luận thỏa đáng hơn về xu thế môi trường ở các khu vực nghiên cứu; cô đọng báo cáo hơn, phần lớn đưa về phụ lục; nên tiếp tục có những khai thác sâu hơn về nguồn dữ liệu để phục vụ tốt cho công tác quản lý khoa học và đào tạo, ví dụ như: Xây dựng các hệ thống Atlas.

 Hội đồng đánh giá rất cao những kết quả đạt được của dự án. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt toàn bộ các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra và đề xuất được các giải pháp. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 7/7, đạt loại xuất sắc.

Vũ Thị Thu Hằng.