Tham dự buổi đánh giá có thành viên tiểu ban đánh giá chuyên đề, đại diện các đơn vị quản lý nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học thuộc Viện.

  1. Tiểu ban đánh giá chuyên đề “Cơ sở khoa học phục vụ nuôi và phát triển nguồn lợi ngao tại vùng biển Nam Định” của NCS. Nguyễn Xuân Thành gồm: PGS.TS. Đỗ Văn Khương – trưởng tiểu ban, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn - ủy viên, TS. Nguyễn Văn Nguyên - ủy viên.
  2. Tiểu ban đánh giá chuyên đề “Những định hướng cơ bản trong bảo tồn và phát triển nguồn lợi ngao tại vùng biển Nam Định” của NCS. Nguyễn Xuân Thành gồm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn– trưởng tiểu ban, TS. Nguyễn Khắc Bát - ủy viên, TS. Vũ Việt Hà - ủy viên.
  3. Tiểu ban đánh giá chuyên đề “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá ngừ vây vàng trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam” của NCS. Bùi Quang Mạnh gồm: TS. Nguyễn Khắc Bát – trưởng tiểu ban, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn- ủy viên, TS. Nguyễn Quang Hùng - ủy viên.
  4. Tiểu ban đánh giá chuyên đề “Nghiên cứu đặc điểm sinh sản của cá ngừ vây vàng trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam” của NCS. Bùi Quang Mạnh gồm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn – trưởng tiểu ban, PGS.TS. Đỗ Văn Khương - ủy viên, TS. Nguyễn Khắc Bát - ủy viên.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày những nội dung chủ yếu của chuyên đề tiến sĩ, tiểu ban nhận xét và trao đổi học thuật với nghiên cứu sinh về những vấn đề liên quan đến chuyên đề. Kết thúc phần thảo luận, tiểu ban đã góp ý những điểm cần sửa chữa bổ sung để nghiên cứu sinh hoàn thiện chuyên đề và đánh giá cho điểm từng chuyên đề.

 Đặng Minh Thu